ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) jest firma Akademia Culinaris Sp. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Trakt Lubelski 412 lok. 1 , 04-667 Warszawa, NIP: 9522217335, REGON 389145145 i KRS 0000904838

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI 

 1. Jako administrator danych osobowych przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników bezpośrednio Administratorowi lub wprowadzanych do formularzy elektronicznych.
 2. Nasza firma oraz firmy z nami współpracujące z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
 3. Gromadzimy tylko dane niezbędne dla załatwienia sprawy, nie zbieramy i nie przetwarzamy danych nadmiarowych.
 4. Gromadzone przez nas dane zabezpieczane są przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez naszą firmę z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.
 5. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe zwykłe imię, nazwisko, adres, numer telefonu, email na podstawie zawartej z Państwem umowy w celu wywiązania się z niej. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 6. W przypadku zawarcia umowy celem przetwarzania Państwa Danych osobowych jest prawidłowe wywiązanie się z zawartej umowy sprzedaży lub świadczenia usług.
 7. Państwa dane osobowe określone powyżej mogą być również przetwarzane przez nas na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prawidłowego rozwiązywania ewentualnych sporów dotyczących świadczonych przez nas usług oraz dochodzenia roszczeń.
 8. Możemy również przetwarzać Państwa dane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, jednakże wtedy przetwarzamy je jedynie w zakresie imienia, nazwiska, adresu email, SMS, wiadomość w komunikatorach typu messenger. Zgodę taką wyrażają Państwo poprzez przekazanie nam swoich danych za pośrednictwem formularzy elektronicznych znajdujących się na naszej stronie internetowej.
 9. Podkreślamy, że Państwa dane mogą być udostępniane przez nas innym podmiotom, jednakże tylko i wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do zrealizowania przez nas usług (np. przekazanie danych kurierowi aby mógł dostarczyć paczkę.)
 10. Podkreślamy, że podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże niezbędne na potrzeby komunikacji z Państwem, a w przypadku zdecydowania się na świadczenie przez nas usług są one również niezbędne w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania przez nas umowy.
 11. Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych aktualnych i prawdziwych.
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem świadczenia umowy oraz świadczenia przez nas usług. W razie niepodania danych osobowych usługi przez nas świadczone niestety nie będą mogły być realizowane.
 13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz kontaktowych jest całkowicie dobrowolna i w żaden sposób nie wpływa na świadczenie przez nas usług, jednak w przypadku nie wyrażenia zgody nie będziemy mogli się z Państwem skontaktować ani przesyłać do Państwa naszej oferty. 
 14. Państwa dane osobowe podane w związku z umową będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu ze względu na czas przedawnienia.
 15. W przypadku gdy zostanie wystawiona faktura Vat Państwa dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż przez 5 lat ze względu na wymogi podatkowe i rachunkowe.
 16. W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do dnia cofnięcia przez Państwa zgody.
 17. Dane osobowe przetwarzamy do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych.

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zbieramy dane osobowe swoich użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych. Wszystkie gromadzone dane przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”)
 2. Zbieramy za pośrednictwem serwisu internetowego następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon oraz adres poczty elektronicznej, a także w uzasadnionych przypadkach kraj pochodzenia, adres korespondencyjny oraz nazwę firmy oraz informacje niezbędne do dokonania lub zwrotu płatności (przykładowo nr konta bankowego lub nr karty kredytowej/innej karty płatniczej)
 3. Państwa dane osobowe zbierane są na potrzeby:
  • wykonania zawartej umowy,
  • potwierdzenia dokonania lub zwrotu opłaty (nr konta bankowego/nr karty płatniczej),
  • komunikacji z Użytkownikiem, w tym udzielania odpowiedzi na zadawane pytania,
  • wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP) oraz wypełniania innych obowiązków prawnych,
  • a także w celach statystycznych.

KONTROLA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik naszego serwisu, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:

 1. żądania informacji na temat tego, czy przechowujemy jego dane osobowe,
 2. dostępu i wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania,
 3. czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania
 4. żądania ich przeniesienia bądź usunięcia,
 5. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub też jego ograniczenie,
 6. wycofania wszelkich udzielonych zgód.

Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, należy wysłać email na adres: kontakt@akademiapizzy.pl

Użytkownik może w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, o ile z przepisów prawa lub uzasadnionych interesów Administratora nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Bez wyraźnej zgody Użytkowników, nasza firma nie udostępnia danych osobowych firmom czy osobom trzecim, celem wykorzystania ich dla własnych celów. Zaznaczamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 2. Przekazane nam dane osobowe mogą być natomiast powierzone podmiotom trzecim, współpracującym z naszą firmą. W szczególności są to:
  • dostawcy usług utrzymania i rozwoju naszego serwisu internetowego
  • dostawcy poczty elektronicznej,
  • firmy świadczące usługę wysyłki informacji elektronicznej (newsletter) w imieniu Administratora,
  • podmioty obsługi klienta
  • podmioty obsługi finansowo-księgowej.
  • Firmy kurierskie
  • Podmioty pośredniczące w płatnościach
 3. Podmioty trzecie, o których mowa powyżej, na mocy odpowiednich umów, zobowiązane są do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie w celu wskazanym przez naszą firmę. Podmioty te są także zobowiązane do stosownego zabezpieczenia danych osobowych i zachowania ich w tajemnicy

COOKIES

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności krótkie pliki tekstowe, przechowywane przez przeglądarkę internetową lub bezpośrednio w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 1. Pliki „cookies” wykorzystywane są w następujących celach:
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Serwisu, co bezpośrednio wpływa ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików „cookies”. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików „cookies”. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 5. Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

BLOKADA LUB USUNIĘCIE PLIKÓW COOKIES

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), w szczególności z art.  173 ust. 2 użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia końcowego poprzez ustawienie odpowiednich ustawień (praw) dla tych plików w oknie ustawień swojej przeglądarki internetowej.
 2. Pozostawienie przez użytkownika niezmienionych ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu „cookies” na urządzeniu użytkownika.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa nie obejmuje informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych podmiotów trzecich, udostępnionych ofert w Serwisie w ramach porozumień z innymi podmiotami. Strony trzecie we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność określają odrębne, indywidualne zasady funkcjonowania ich usług, towarów lub stron internetowych w swoich regulaminach.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Akademia Culinaris Sp. Z o.o. z siedziba w Warszawie, NIP: 9522217335 nie przekazuje dane osobowe do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie w celu w jakim zostały udostępnione do: Google LLC z siedzibą w Mountain View w Stanach Zjednoczonych na podstawie tzw. Tarczy Prywatności UE-USA (dalej: Porozumienie) tj. zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. o numerze IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do Porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 Rozporządzenia.

KONTAKT

Akademia Culinaris Sp. Z o.o. z siedziba w Warszawie, NIP: 9522217335 zapewnia użytkownikom Serwisu możliwość kontaktu ws. ochrony danych, jak również wsparcia przy edycji ustawień, w szczególności dostosowania plików „cookies” do swoich preferencji poprzez albo w przypadku innych zapytań:

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@akademiapizzy.pl